Rate this hoi-dap

Một số trọng lượng trung bình cho bàn bida là gì?

Trọng lượng trung bình của bàn bida gỗ có thể từ 180 pounds đến 600 pounds, cụ thể như sau:

 • Bàn 6 chân – 180 Pound
 • Bàn 7 chân – 275 Pound
 • Bàn 8 chân – 320 Pound
 • Bàn 9 chân – 450 Pound
 • Bàn 10 foot – 600 Pound

Trọng lượng bàn bida trung bình cho bàn bida đá phiến là:

 • Bàn 6 chân – 500 Pound
 • Bàn 7 chân – 700 Pound
 • Bàn 8 chân – 1.000 Pound
 • Bàn 9 foot – 1.300 Pound
 • Bàn 10 foot – 1.500 Pound
 • Bàn 12 foot – 2.500 Pound